Våre verdier

Vår kvalitetspolitikk

 • Følge NAV`s kravspesifikasjoner.
 • Tilrettelegge best mulig for hver deltager
 • Ha et attraktivt tilbud til mennesker som ikke kan sysselsettes i ordinært arbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Levere produkter og tjenester vi er stolte av
 • Ha en godkjent HMS og gode rutiner for gjennomføring av denne

Våre verdier:

Våre verdier skal i tillegg til kravspesifikasjon og vedtekter, styre oss i vårt arbeid som veileder for disse mennesker med ulike hjelpebehov. Målet med verdidokumentet er å stake ut en kurs for veileder, og engasjere til kontinuerlig forbedring. Innholdet skal gi svar på de utfordringene i arbeidet vi som tiltaksbedrift står overfor , og vise vei i tilretteleggingen for den enkelte deltaker.

Ved bedriften skal en hver dag legge vekt på:

LIKEVERD

 • Vi mener at alle mennesker skal gis mulighet til å delta i samfunnet.
 • Vi skal ta like mye hensyn til andre som til oss selv.
 • Alle våre medarbeidere skal respekteres og forstås.
 • Vi mener at likeverd betyr å ta hensyn til individuelle behov.
 • Likeverd er for oss at flest mulig får anledning til å jobbe.
 • Den enkelte medarbeider skal bli verdsatt, anerkjent, få tillit og bli respektert.

TRYGGHET

 • Vi skal arbeide for et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplassen, alle skal få tilpassede oppgaver de kan mestre.

MESTRING / MOT

 • Vi snakker sammen også om ting som er vanskelig.
 • Vi tør å si i fra dersom vi er uenige om noe, alle skal oppleve at de har noe å tilføre fellesskapet.
 • Vi gir hverandre både ris og ros.
 • Vi mener at mot handler om å møte forandringer med åpent sinn.

RAUSHET/ TRIVSEL

 • Handler om å ta vare på og være stolt av hverandre, en skal være raus med hverandre, ha forventninger og stille krav til hverandre.
 • Det er viktig at vi lærer av hverandre og deler på kunnskap og erfaringer.

Slik vil vi få til:

VERDISKAPING

 • Dette skal vi oppnå ved å levere gode produkter.
 • Gi arbeid, livskvalitet og øke selvtilliten til den enkelte deltaker.

KVALITET

 • En skal være engasjert og levere gode løsninger både på tjenester og produkter.

UTVIKLING

 • En skal utfordre til nye mestringsopplevelser, og fornye kompetanse og tilbud som er tilpasset endringer og krav.

Ovennevnte verdier skal alltid ligge i bunn for det arbeidet som gjøres på Kåfjord Vekst AS.
Den gyldne regel hos Kåfjord Vekst AS er:

Du skal behandle andre slik du vil at andre skal behandle deg!

Formål

 • Drive næringsvirksomhet og skape grunnlag for arbeid og vekst for mennesker som har falt utenfor det ordinære arbeidsliv.
 • Gjennom tilrettelegging, veiledning og utprøving, å gi mulighet for deltakerne til å komme ut i ordinært arbeid. Vi skal være ledende på bedriftens virksomhets områder.
 • Kåfjord Vekst AS skal primært være tiltaksarrangør for ulike typer tiltak administrert av NAV eller andre offentlige instanser og følge opp de til enhver tid gjeldende krav satt av premissleverandør for disse tiltakene.
 • Kåfjord Vekst AS skal være et kompetansesenter for attføring i regionen og drive et aktivt utviklingsarbeid innenfor området.
 • Kåfjord Vekst AS kan drive andre typer forretningsvirksomhet, slik som opplæring, kompetanseutvikling, kursvirksomhet eller utføre tjenester knyttet til eierkommunene.
 • Kåfjord Vekst AS´s overskudd skal være i bedriften og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.